Product Advies
Voer een kenteken in: 
 
GEBRUIKSVOORWAARDEN

De hierop vermelde gegevens en productadviezen zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Alle adviezen in het productadvies zijn gebaseerd op de oorspronkelijke smeergegevens van de voertuigfabrikant. Zo ook de extra informatie als verversingstermijnen en systeemcapaciteiten. Genoemde adviezen en verversingstermijnen gelden alleen voor standaard fabrieksvoertuigen en normaal gebruik.
Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing.De lezer wordt geadviseerd om met name voor kritische toepassingen de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Disclaimer
Hoewel het samenstellen van deze gegevens uiterst zorgvuldig is geschied, kan noch de samensteller, noch de uitgever voor door eventuele fouten of weglatingen veroorzaakte schade of verlies uitsluitend de in de wetgeving voorziene aansprakelijkheid aanvaarden. © Olyslager 2019

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of verzonden in enige vorm of op enige wijze.